Khế ước chủ nô

14-12-2016
Cấp độ mở: 24
 
Phải đánh bại người chơi trong đấu trường mới có thể bắt làm nô lệ, không được bắt nô lệ kém 10 cấp so với cấp độ bản thân.
 
Khi ở thân phận tự do, mỗi ngày có 8 lần bắt nô lệ, 3 lần giải cứu, 6 lần tương tác chủ nô.
 
Người chơi có thể giải cứu thành viên trong quân đoàn của mình bị bắt làm nô lệ. Khi bị người chơi khác bắt làm nô lệ sẽ trở thành nộ lệ của người chơi khác.
 
Khi trở thành chủ nhân, mỗi ngày có 10 lần bắt nô lệ, 3 lần giải cứu, 6 lần tương tác chủ nô, bóc lột kinh nghiệm của nô lệ để trăng cấp độ cho bản thân. Người chơi có thể giải cứu thành viên trong quân đoàn của mình bị bắt làm nô lệ.
 
Khi trở thành nô lệ, mỗi ngày có 3 lần cầu cứu, 3 lần phản kháng, 6 lần tương tác chủ nô. Khi ở thân phận nô lệ, người chơi không thể giải cứu người khác hoặc bắt nô lệ.
 
Mỗi phút nô lệ sẽ sản xuất ra kinh nghiệm để thu hoạch, tối đa 24 giờ, sau 24 giờ sẽ tự động tính cho chủ nhân. Khi thoát khỏi thân phận nô lệ sẽ trở lại thân phận tự do.
 
Khi chiến đấu bắt nô lệ thắng lợi, nếu thân phận đối phương là chủ nhân thì trong số nô lệ của đối phương sẽ ngẫu nhiên có một người trở thành nô lệ của bạn.
 

BQT Webgame 7 viên ngọc rồng trân trọng giới thiệu,