Sự kiện

Chuỗi hoạt động khai mở server mới

09-08-2017

Chào các Saiyan,

Kể từ phiên bản cập nhật tháng 05/2017 cho đến nay, đã có nhiều thay đổi trong chuỗi sự kiện khai mở server mới. Chúng tôi xin hệ thống lại trong bài viết này để dễ dàng hơn cho người chơi mới nắm bắt được những thông tin này.

Chuỗi sự kiện sẽ gồm 2 phần : Chuỗi sự kiện ưu đãi nạp tiềnChuỗi hoạt động đặc sắc.

A - Chuỗi hoạt động ưu đãi nạp tiền

1 - Liên tục nạp

Hằng ngày, người chơi tham gia sự kiện nạp tiền vào trò chơi để kích hoạt ngày tích lũy, số ngày tích nạp càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.

Số ngày tích lũy đạt 1
Phần thưởng Số lượng
Lực hành động 50
Chứng nhận tướng Tím 50
Thẻ bạc cấp 10 2
Sách kinh nghiệm cực phẩm 2
Mộng long thảo  2
Thuốc thần bí  2

 

Số ngày tích lũy đạt 2
Phần thưởng Số lượng
Phù thăng cấp Thần khí 10
Phù chuyển đổi Thần khí  1
Thẻ bạc cấp 10 4
Sách kinh nghiệm cực phẩm 4
Mộng long thảo  4
Thuốc thần bí  4

 

Số ngày tích lũy đạt 3
Phần thưởng Số lượng
Siêu cực phẩm Tiên đậu 10
Lễ bao quả Hoàn mỹ 10
Thẻ bạc cấp 10 6
Sách kinh nghiệm cực phẩm 6
Mộng long thảo  6
Thuốc thần bí  6

 

Số ngày tích lũy đạt 4
Phần thưởng Số lượng
Rương ngọc cấp 5 5
Chứng nhận tướng Tím  100
Thẻ bạc cấp 10 8
Sách kinh nghiệm cực phẩm 8
Mộng long thảo  8
Thuốc thần bí  8

 

Số ngày tích lũy đạt 5
Phần thưởng Số lượng
Ngọc nộ khí cao cấp  1
Phích lịch cường toàn  2
Thẻ bạc cấp 10 10
Sách kinh nghiệm cực phẩm 10
Mộng long thảo  10
Thuốc thần bí  10

 

2 - Nạp 1 lần

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi trong 1 lần nạp tiền đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Mốc Vàng tích nạp trong 1 lần Phần thưởng
100 - 199

Danh vọng x50

Lễ quyển x15

Lực hành động x2

200 - 999

Danh vọng x100

Lễ quyển x30

Lực hành động x5

1000 - 1999

Danh vọng x500

Lễ quyển x100

Lực hành động x20

Thuốc thần bí x2

Mộng long thảo x2

2000 - 4999

Danh vọng x1000

Lễ quyển x200

Lực hành động x40

Thuốc thần bí x5

Mộng long thảo x5

5000 - 9999

Danh vọng x2500

Lễ quyển x500

Lực hành động x100

Thuốc thần bí x10

Mộng long thảo x10

10.000 - 19.999

Danh vọng x5000

Lễ quyển x1000

Lực hành động x200

Thuốc thần bí x25

Mộng long thảo x25

20.000 - 99.999

Danh vọng x10.000

Lễ quyển x2000

Lực hành động x300

Thuốc thần bí x80

Mộng long thảo x80

100.000 - 999.999

Danh vọng x50.000

Lễ quyển x10.000

Lực hành động x600

Thuốc thần bí x600

Mộng long thảo x600

 

3 - Tích nạp

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tích lũy nạp tiền đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Mốc nạp tích lũy Phần thưởng
1000

Ngọc Sức mạnh cấp 4 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 4 x1

Ngọc Tinh thần cấp 4 x1

Ngọc Thể chất cấp 4 x1

Chứng nhận tướng Vàng x10

Sách kinh nghiệm cực phẩm x5

3000

Thần Long Yêu Đái x1

Ngọc Sức mạnh cấp 5 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 5 x1

Ngọc Tinh thần cấp 5 x1

Ngọc Thể chất cấp 5 x1

Sách kinh nghiệm cực phẩm x10

10.000

Ngọc Sức mạnh cấp 6 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 6 x1

Ngọc Tinh thần cấp 6 x1

Ngọc Thể chất cấp 6 x1

Chứng nhận tướng Vàng x50

Sách kinh nghiệm cực phẩm x20

30.000

Ngọc Sức mạnh cấp 7 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 7 x1

Ngọc Tinh thần cấp 7 x1

Ngọc Thể chất cấp 7 x1

Chứng nhận tướng Vàng x100

Sách kinh nghiệm cực phẩm x50

50.000

Ngọc Sức mạnh cấp 8 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 8 x1

Ngọc Tinh thần cấp 8 x1

Ngọc Thể chất cấp 8 x1

Chứng nhận tướng Vàng x200

Sách kinh nghiệm cực phẩm x100

100.000

Ngọc Sức mạnh cấp 9 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 9 x1

Ngọc Tinh thần cấp 9 x1

Ngọc Thể chất cấp 9 x1

Chứng nhận tướng Vàng x500

Sách kinh nghiệm cực phẩm x250

200.000

Ngọc Sức mạnh cấp 10 x1

Ngọc Nhanh nhẹn cấp 10 x1

Ngọc Tinh thần cấp 10 x1

Ngọc Thể chất cấp 10 x1

Chứng nhận tướng Vàng x1000

Sách kinh nghiệm cực phẩm x500

 

4 - Top Nạp

Trong thời gian 7 ngày diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy Vàng nạp xếp theo thứ hạng trong server sẽ nhận được Tướng và quà tặng. Tích nạp đạt 30.000 Vàng sẽ nhận được tướng Tenshinhan.

Xếp hạng Phần thưởng
1

Rương ngọc cấp 8 x1

Phù thăng cấp Thần khí x50

Siêu cực phẩm tiên đậu x50

Thuốc thần bí x50

Mộng long thảo x50

2

Rương ngọc cấp 7 x1

Phù thăng cấp Thần khí x30

Siêu cực phẩm tiên đậu x30

Thuốc thần bí x30

Mộng long thảo x30

3

Rương ngọc cấp 6 x1

Phù thăng cấp Thần khí x20

Siêu cực phẩm tiên đậu x20

Thuốc thần bí x20

Mộng long thảo x20

4 - 10

Rương ngọc cấp 5 x1

Phù thăng cấp Thần khí x15

Siêu cực phẩm tiên đậu x15

Thuốc thần bí x15

Mộng long thảo x15

11 - 20

Rương ngọc cấp 4 x1

Phù thăng cấp Thần khí x10

Siêu cực phẩm tiên đậu x10

Thuốc thần bí x10

Mộng long thảo x10

21 - 50

Rương ngọc cấp 3 x1

Phù thăng cấp Thần khí x5

Siêu cực phẩm tiên đậu x5

Thuốc thần bí x5

Mộng long thảo x5

 

5 - Quỹ đầu tư

Trong vòng 7 ngày kể từ khi mở máy chủ, các chiến binh có sẵn vàng có thể đầu tư để nhận lại số lượng vàng lớn hơn.

  

  Đầu tư vàng theo tháng Đầu tư vàng theo cấp độ
Đầu tư tiêu hao ban đầu 500 vàng 1000 vàng
Thời hạn trả lãi  Mỗi ngày, kéo dài trong 30 ngày Theo cấp độ nhân vật đạt được
Số lượng trả lãi mỗi lần  100 vàng/ngày Lv30 nhận 300 vàng
Lv40 nhận 400 vàng
Lv50 nhận 500 vàng
Lv60 nhận 600 vàng
Lv65 nhận 700 vàng
Lv70 nhận 800 vàng
Lv75 nhận 900 vàng
Lv80 nhận 1000 vàng
Tổng hoàn lại 3000 vàng 5200 vàng

 

6 - Tích Tiêu nhận lại tiền

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tiêu Vàng đạt mức sẽ nhận được quà.

Mốc Vàng đã tiêu Phần thưởng
1000

Thẻ bạc cấp 10 x10

Ý chí thông dụng x2

Phù thăng cấp Thần khí x2

Rương nguyên liệu cực phẩm x5

Thuốc thần bí x5

Mộng long thảo x5

3000

Thẻ bạc cấp 10 x20

Ý chí thông dụng x5

Phù thăng cấp Thần khí x5

Rương nguyên liệu cực phẩm x10

Thuốc thần bí x10

Mộng long thảo x10

10.000

Thần Long Phi Phong x1

Ý chí thông dụng x10

Phù thăng cấp Thần khí x10

Rương nguyên liệu cực phẩm x20

Thuốc thần bí x20

Mộng long thảo x20

30.000

Thẻ bạc cấp 10 x50

Ý chí thông dụng x20

Phù thăng cấp Thần khí x20

Rương nguyên liệu cực phẩm x50

Thuốc thần bí x50

Mộng long thảo x50

50.000

Thẻ bạc cấp 10 x100

Ý chí thông dụng x50

Phù thăng cấp Thần khí x50

Rương nguyên liệu cực phẩm x100

Thuốc thần bí x100

Mộng long thảo x100

100.000

Thẻ bạc cấp 10 x200

Ý chí thông dụng x100

Phù thăng cấp Thần khí x100

Rương nguyên liệu cực phẩm x250

Thuốc thần bí x250

Mộng long thảo x250

200.000

Thẻ bạc cấp 10 x500

Ý chí thông dụng x200

Phù thăng cấp Thần khí x200

Rương nguyên liệu cực phẩm x500

Thuốc thần bí x500

Mộng long thảo x500

 

B - Chuỗi hoạt động đặc sắc

1 - Chiêu mộ tướng tím

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi sở hữu tướng Tím tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Điều kiện Phần thưởng
Có 2 tướng Tím cấp 20

Lễ quyển x100

Thẻ bạc cấp 10 x5

Sách kinh nghiệm cực phẩm x5

Có 3 tướng Tím cấp 20

Lễ quyển x200

Thẻ bạc cấp 10 x10

Sách kinh nghiệm cực phẩm x10

Có 3 tướng Tím cấp 50

Lễ quyển x400

Thẻ bạc cấp 10 x20

Sách kinh nghiệm cực phẩm x20

Có 4 tướng Tím cấp 50

Lễ quyển x800

Thẻ bạc cấp 10 x30

Sách kinh nghiệm cực phẩm x30

 

2 - Ghép ngọc

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi ghép ngọc đạt mục tiêu tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Điều kiện Phần thưởng
Ghép 6 viên ngọc cấp 6

Rương ngọc cấp 4 x10

Thẻ bạc cấp 10 x30

Thuốc thần bí x30

Mộng long thảo x30

Ghép 4 viên ngọc cấp 8

Rương ngọc cấp 6 x10

Thẻ bạc cấp 10 x50

Thuốc thần bí x50

Mộng long thảo x50

Ghép 2 viên ngọc cấp 10

Rương ngọc cấp 8 x6

Thẻ bạc cấp 10 x70

Thuốc thần bí x70

Mộng long thảo x70

Ghép 1 viên ngọc cấp 12

Rương ngọc cấp 10 x4

Thẻ bạc cấp 10 x100

Thuốc thần bí x100

Mộng long thảo x100

 

3 - Hội quán

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi chiêu mộ tướng Tím trong Chiến Binh Huyền Thoại sẽ được nhận thưởng.

Điều kiện Phần thưởng
Chiêu mộ 3 Tướng Tím

Ý chí thông dụng x50

Sách kinh nghiệm cực phẩm x10

Thẻ bạc cấp 10 x10

Thuốc thần bí x20

Mộng long thảo x20

Tiến giai Tiểu Goku Phái Kame

Ý chí thông dụng x100

Sách kinh nghiệm cực phẩm x20

Thẻ bạc cấp 11 x20

Thuốc thần bí x50

Mộng long thảo x50

 

4 - Khiêu chiến

Trong thời gian diễn ra hoạt động, 10 người chơi đầu tiên vượt qua Khiêu Chiến Võ Đạo Gia - Krillin sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng Số lượng
Thiên Thần Nhĩ Hoàn 1
Thẻ bạc cấp 10 10
Chứng nhận tướng Vàng 50
Mộng long thảo 50
Thuốc thần bí  50
Sách kinh nghiệm cực phẩm 10

 

5 - Quỹ đầu tư mở server

Người chơi lựa chọn đầu tư các quỹ đầu tư để nhận phần thưởng tương ứng.

Đầu tư tiêu hao Vàng, có thể nhận phần thưởng hoàn trả 20 ngày liên tục.

Có 4 loại quỹ đầu tư: Lực hành động, Ngọc, Lễ quyển và Phù. Người chơi có thể tiến hành đầu tư cùng lúc tất cả các loại quỹ.

Gói đầu tư Phần thưởng mỗi ngày Tổng hoàn trả sau 20 ngày
Đâù tư Lực hành động 20 Lực hành động Hoàn trả 800%
Đầu tư Ngọc 1 rương ngọc cấp 4 Hoàn trả 1000%
Đầu tư Lễ quyển 200 Lễ quyển Hoàn trả 800%
Đầu tư Phù thăng cấp Thần khí 1 phù thăng cấp thần khí Hoàn trả 1000%

 

6 - Tăng Tiến Giai

Trong thời gian diễn ra hoạt động, 50 người đầu tiên đạt Tông Sư - Miêu sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng Số lượng
Ý chí sơ cấp 100
Chứng nhận tướng Lam 100
Thuốc thần bí 5
Mộng long thảo 10
Sách kinh nghiệm cực phẩm 3
Thẻ bạc cấp 1 100

 

7 - Thu thập trang bị nhận quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi sở hữu bộ trang bị Tím cấp 30 và 50 sẽ nhận được phần thưởng lễ quyển.

Điều kiện Phần thưởng Số lượng
Sở hữu bộ trang bị Tím cấp 30 Lễ quyển 333
Sở hữu bộ trang bị Tím cấp 50 Lễ quyển 555

 

8 - Top cấp độ

Tính đến thời điểm kết thúc sự kiện đua top này, top 50 người chơi dẫn đầu bảng xếp hạng cấp độ sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Điều kiện Phần quà
Top 1

Danh hiệu lễ bao "Xung Cấp Đạt Nhân"

Rương ngọc cấp 7 x4

Rương nguyên liệu cực phẩm x50

Rương nguyên liệu thường x100

Top 2

Danh hiệu lễ bao "Xung Cấp Đạt Nhân"

Rương ngọc cấp 6 x4

Rương nguyên liệu cực phẩm x40

Rương nguyên liệu thường x80

Top 3

Danh hiệu lễ bao "Xung Cấp Đạt Nhân"

Rương ngọc cấp 5 x4

Rương nguyên liệu cực phẩm x30

Rương nguyên liệu thường x60

Top 4 - Top 20

Rương ngọc cấp 4 x4

Rương nguyên liệu cực phẩm x20

Rương nguyên liệu thường x40

Top 21 - Top 50

Rương ngọc cấp 3 x4

Rương nguyên liệu cực phẩm x10

Rương nguyên liệu thường x20

 

9 - Top đấu trường

Trong thời gian hoạt động, những người chơi đứng top 3 đấu trường trong các ngày 3, 5, 6 kể từ ngày mở server sẽ nhận được phần thưởng theo xếp hạng.

5 người chơi ngẫu nhiên cũng được lựa chọn may mắn để trao thưởng.

Phần thưởng được gửi qua thư. Tính xếp hạng vào 19h30' các ngày sự kiện.

Điều kiện Phần thưởng
Top 1

Đại lễ bao ngọc cấp 4 x3

Thẻ bạc cấp 10 x50

Sách kinh nghiệm cực phẩm x50

Giấy chứng nhận tướng Vàng x100

Top 2

Đại lễ bao ngọc cấp 4 x2

Thẻ bạc cấp 10 x30

Sách kinh nghiệm cực phẩm x30

Giấy chứng nhận tướng Vàng x50

Top 3

Đại lễ bao ngọc cấp 4 x1

Thẻ bạc cấp 10 x10

Sách kinh nghiệm cực phẩm x10

Giấy chứng nhận tướng Vàng x20

 

10 - Top lực chiến

Tính đến 24h ngày kết thúc sự kiện đua top, những người chơi nằm trong Top 50 bảng xếp hạng Lực chiến sẽ nhận được phần thưởng.

Ngoài ra, nếu đạt được Lực Chiến Mục Tiêu được đề ra, người chơi có thể nhận thêm phần thưởng.

Điều kiện Phần thưởng
Top 1

Danh hiệu lễ bao "Tối Cường Chiến Lực"

Phù thăng cấp Thần khí x50

Giấy chứng nhận tướng Vàng x200

Ý chí thông dụng x50

Top 2

Danh hiệu lễ bao "Tối Cường Chiến Lực"

Phù thăng cấp Thần khí x40

Giấy chứng nhận tướng Vàng x100

Ý chí thông dụng x40

Top 3

Danh hiệu lễ bao "Tối Cường Chiến Lực"

Phù thăng cấp Thần khí x30

Giấy chứng nhận tướng Vàng x50

Ý chí thông dụng x30

Top 4 - Top 20

Phù thăng cấp Thần khí x20

Giấy chứng nhận tướng Vàng x30

Ý chí thông dụng x20

Top 21 - Top 50

Phù thăng cấp Thần khí x10

Giấy chứng nhận tướng Vàng x20

Ý chí thông dụng x10

Đạt được Lực Chiến Mục Tiêu

Rương ngọc cấp 1 x10

Mộng long thảo x10

Thẻ bạc cấp 1 x100

Lễ quyển x50

 

11 - Vượt ải

Trong thời gian hoạt động, 30 người chơi đầu tiên của server vượt qua Rèn Luyện Namek - Dễ sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng Số lượng
Rương nguyên liệu cực phẩm 10
Thẻ bạc cấp 10 5
Chứng nhận tướng Tím 10
Mộng long thảo 10
Thuốc thần bi 10
Sách kinh nghiệm cực phẩm 5

 

12 - Top Thần Long

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi triệu hoán Thần Long đạt cấp độ yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.

Điều kiện Phần thưởng
Thần Long cấp 1 Tinh Long cấp 3

Quả sức mạnh Kỳ lân cấp 3

Quả nhanh nhẹn Kỳ lân cấp 3

Quả tinh thần Kỳ lân cấp 5

Quả thể chất Kỳ lân cấp 5

Tinh Long cấp 5

Quả sức mạnh Kỳ lân cấp 5

Quả nhanh nhẹn Kỳ lân cấp 5

Quả tinh thần Kỳ lân cấp 9

Quả thể chất Kỳ lân cấp 9

Tinh Long cấp 9

Quả sức mạnh Kỳ lân cấp 9

Quả nhanh nhẹn Kỳ lân cấp 9

Quả tinh thần Ác ma long cấp 3

Quả thể chất Ác ma long cấp 3

Thần Long cấp 2 Tinh Long cấp 3

Quả sức mạnh Ác ma long cấp 3

Quả nhanh nhẹn Ác ma long cấp 3

Quả tinh thần Ác ma long cấp 5

Quả thể chất Ác ma long cấp 5

Tinh Long cấp 5

Quả sức mạnh Ác ma long cấp 5

Quả nhanh nhẹn Ác ma long cấp 5

Quả tinh thần Ác ma long cấp 9

Quả thể chất Ác ma long cấp 9

Tinh Long cấp 9

Quả sức mạnh Ác ma long cấp 9

Quả nhanh nhẹn Ác ma long cấp 9

Quả tinh thần Viêm long cấp 3

Quả thể chất Viêm long cấp 3

Thần Long cấp 3 Tinh Long cấp 3

Quả sức mạnh Viêm long cấp 3

Quả nhanh nhẹn Viêm long cấp 3

Quả tinh thần Viêm long cấp 5

Quả thể chất Viêm long cấp 5

Tinh Long cấp 5

Quả sức mạnh Viêm long cấp 5

Quả nhanh nhẹn Viêm long cấp 5

Quả tinh thần Viêm long cấp 9

Quả thể chất Viêm long cấp 9

Tinh Long cấp 9

Quả sức mạnh Viêm long cấp 9

Quả nhanh nhẹn Viêm long cấp 9

Quả tinh thần Băng long cấp 3

Quả thể chất Băng long cấp 3

Thần Long cấp 4 Tinh Long cấp 3

Quả sức mạnh Băng long cấp 3

Quả nhanh nhẹn Băng long cấp 3

Quả tinh thần Băng long cấp 5

Quả thể chất Băng long cấp 5

Tinh Long cấp 5

Quả sức mạnh Băng long cấp 5

Quả nhanh nhẹn Băng long cấp 5

Quả tinh thần Băng long cấp 9

Quả thể chất Băng long cấp 9

Tinh Long cấp 9

Quả sức mạnh Băng long cấp 9

Quả nhanh nhẹn Băng long cấp 9

Quả tinh thần Thần long cấp 3

Quả thể chất Thần long cấp 3

Thần Long cấp 5 Tinh Long cấp 3

Quả sức mạnh Thần long cấp 3

Quả nhanh nhẹn Thần long cấp 3

Quả tinh thần Thần long cấp 5

Quả thể chất Thần long cấp 5

Tinh Long cấp 5

Quả sức mạnh Thần long cấp 5

Quả nhanh nhẹn Thần long cấp 5

Quả tinh thần Thần long cấp 9

Quả thể chất Thần long cấp 9

Tinh Long cấp 9

Quả sức mạnh Thần long cấp 9

Quả nhanh nhẹn Thần long cấp 9

Quả tinh thần Thần long cấp 9

Quả thể chất Thần long cấp 9


Ban quản trị Webgame Dragon Ball Z,