Tân thủ

Con đường trưởng thành

14-12-2016

Mỗi lần tăng 10 cấp, Con Đường Trưởng Thành sẽ mở ra giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Con Đường Trưởng Thành sẽ nhận được lễ bao, nếu người chơi là VIP sẽ nhận được thêm lễ bao.

Mỗi giai đoạn có 3 ưu đãi mua lễ bao, vượt quá cấp độ không thể mua được.

Khóa học bắt buộc

Người chơi click vào khóa học bắt buộc sẽ hiển thị nhiệm vụ cấp độ hiện tại có thể nhận và số lần còn lại.

BQT Webgame 7 Viên Ngọc Rồng trân trọng giới thiệu,